Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:
 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”, вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2011 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (4 поверх «Готелю-Україна», кім. 414 – конференц-зал). Реєстрація акціонерів буде проводитись з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (дата обліку): 13 квітня 2011 року, тобто цей перелік складається станом на 24:00 годину 12 квітня 2011 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2011 році.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2010 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора банку і висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2010 рік.
 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2010 рік.
 7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності банку в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради, обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.
 9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
 10. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
 11. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії.
 12. Визначення уповноваженого органу банку при додатковій емісії акцій.
 13. Визначення уповноважених осіб банку при додатковій емісії акцій.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, 33, к. 405, м. Чернігів, 14000 у робочі дні з 09:00 до 12:30, довідки за тел.: (0462) 60-42-48. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник сектору акціонерного капіталу відділу депозитарної діяльності зберігача Гавриліна О.В. Для реєстрації на зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
Звітний 2010 рікПопередній 2009 рік
Усього активів382 805285 690
Основні засоби57 40856 736
Довгострокові фінансові інвестиції55
Запаси576362
Сумарна дебіторська заборгованість365636
Грошові кошти та їх еквіваленти30 34916 961
Нерозподілений прибуток728361
Власний капітал98 27387 478
Статутний капітал44 50034 500
Довгострокові зобов’язання44 11211 025
Поточні зобов’язання240 418187 186
Чистий прибуток (збиток)98361
Середньорічна кількість акцій (шт.)3 455 4853 400 413
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)326358

Спостережна рада ПолікомбанкуКурси валют на 05.06.2020
(грн/одиниця валюти)
м.Чернігів
USD 26.47 26.69
26.695300
EUR 29.40 30.20
29.997500
RUB 0.360 0.385
0.385570
м.Київ
USD 26.47 26.69
26.695300
EUR 29.40 30.20
29.997500
RUB 0.360 0.385
0.385570
м.Дніпро
USD 26.47 26.69
26.695300
EUR 29.40 30.20
29.997500
RUB 0.360 0.385
0.385570
м.Прилуки
USD 26.47 26.79
26.695300
EUR 29.40 30.20
29.997500
RUB 0.360 0.385
0.385570
м.Ніжин
USD 26.47 26.75
26.695300
EUR 29.40 30.20
29.997500
RUB 0.360 0.385
0.385570          


Інформаційно-довідкова служба (0462) 678-000 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Звернення клієнтів | Інтернет-платежі