Кредит готівкою

Отримуйте кредит на поточні потреби готівкою або шляхом зарахування на платіжну картку та розпоряджайтесь ними на власний розсуд

Кредит готівкою
Ставка річних Строк Сумма
28% до 3 років до 100 000 грн
Розрахуй умови кредиту
від 10000 грн до 100000 грн
від 1 місяця до 36 місяців

Умови кредитування
Строк кредитування від 1 місяця до 3 років
Сума кредиту від 10 000 до 100 000 грн
Процентна ставка, % 28% річних
Щомісячна комісія, % 1% від початкокої суми кредиту
Реальна річна процентна ставка (орієнтовна), % річних до 58,74% *
Забезпечення кредиту без забезпечення - для позичальників віком від 25 до 49 років;
порука одного із батьків - для позичальників віком від 20 до 24 років;
порука іншої фізичної особи або страхування від нещасних випадків ** - для позичальників віком від 50 до 60 років.
Порядок погашення кредиту та сплата процентів щомісячно
Дострокове погашення кредиту без обмежень

 

* Обчислення проведені для строкового кредиту зі строком кредитування 36 місяців та сумою кредитування 100 000,00 грн.

** Вартість послуг третьої особи (страховика) встановлюється виключно такою особою (згідно із Законом України "Про споживче кредитування) - 0,8 % від суми кредиту для позичальників віком 50-60 років.

 

Подати заявку на кредит

Оформлюючи заявку ви погоджуєтеся на обробку персональних даних

Інформація для споживачів

Калькулятор кредиту «МІЙ ГАМАНЕЦЬ»   

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «МІЙ ГАМАНЕЦЬ» 

Паспорт споживчого кредиту «МІЙ ГАМАНЕЦЬ».pdf                  Типові форми договорів

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг (користувачів платіжних послуг)

Для оформлення кредиту необхідно надати такі документи:

 • паспорт;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу протягом 6-ти останніх місяців (з помісячною розбивкою);
 • інші документи на вимогу банку (щодо інших доходів тощо).

Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки з урахуванням строку та суми, визначених потенційним позичальником, надається при зверненні до банку.

Детальніше
Процентні ставки застосовуються протягом дії кредитного договору, після завершення терміну його дії та/або у разі невиконання позичальником зобов’язань перед банком щодо повернення сум отриманого кредиту та/або сплати процентів за користування банківською послугою споживчого кредитування процентна ставка може бути збільшена відповідно умов договору.
Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором).

 

Попередження
 1. Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:
  - у разі порушення терміну погашення кредиту та/або процентів передбачених договором позичальник сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення з дня утворення заборгованості до дати фактичного її погашення, але не більше за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума пені не може перевищувати половини одержаної суми кредиту (не застосовується у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування);
  - у разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює внесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  -у разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює звернення стягнення на майно, передане в заставу, згідно із законодавством України;
  - у разі порушення позичальником умов договору чи відмови від пропозиції банку змінити відсоткову ставку, банк має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за фактичний строк користування кредитом, сплати пені та відшкодування збитків.
 2. Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, повернувши в повному обсязі суму кредиту та проценти за період фактичного використання коштів за процентною ставкою, розмір якої зазначається в договорі. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
  1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
  2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.
 3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 5. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.